AC00199

广告

城通转度盘/阿里:https://url61.ctfile.com/f/20077661-869067471-c1c2d0?p=1314

城通访问密码:1314

迅牛转度盘/阿里:http://www.xunniufx.com/file-3848670.html

注:配重文件不用管,注意查看压缩包内txt文档,内有度盘/阿里云地址

------------------------------------------------------------------------

直接获取方法

答对以下问题,直接获取地址,免跳转

东方Project系列游戏中被称作为“红白”的是哪个人物?
A.魔理沙B.芙兰朵露C.博丽灵梦D.西行寺幽幽子

填写正确答案的大写字母,即可直接查看度盘/阿里云盘地址

 


 

最终解压/安装密码:02acg.com

度盘/阿里云盘访问/提取码:2222

点赞

发表回复