AC00177

广告

城通转度盘/阿里:https://url61.ctfile.com/f/20077661-869067345-9a38c4?p=1314

城通访问密码:1314

迅牛转度盘/阿里:http://www.xunniufx.com/file-3848635.html

注:配重文件不用管,注意查看压缩包内txt文档,内有度盘/阿里云地址

------------------------------------------------------------------------

直接获取方法

答对以下问题,直接获取地址,免跳转

《机战OG2》第15话中将哪位四天王最后击破会有特殊奖励?
A.亚吉哈B.威伽吉C.西多罗夫D.梅基保斯

填写正确答案的大写字母,即可直接查看度盘/阿里云盘地址

 


 

最终解压/安装密码:02acg.com

度盘/阿里云盘访问/提取码:2222

点赞

发表回复