AC00139

广告

城通转度盘/阿里:https://url61.ctfile.com/f/20077661-869067180-9391bd?p=1314

城通访问密码:1314

迅牛转度盘/阿里:http://www.xunniufx.com/file-3848571.html

注:配重文件不用管,注意查看压缩包内txt文档,内有度盘/阿里云地址

------------------------------------------------------------------------

直接获取方法

答对以下问题,直接获取地址,免跳转

在《帝国》杂志于2010年评选的影史百大非英语电影中第51名是哪部日本动画电影?
A.《阿基拉》B.《千与千寻》C.《龙猫》D.《未麻的布屋》

填写正确答案的大写字母,即可直接查看度盘/阿里云盘地址

 


 

最终解压/安装密码:02acg.com

度盘/阿里云盘访问/提取码:2222

点赞

发表回复